Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zábavná pyrotechnika

    Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu na konci každého
roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavní
pyrotechniky. Na přelomu roku 2006/2007 zasahovali hasiči u
37 požárů zapříčiněných zábavní pyrotechnikou, což je nejvíce
od Silvestra 2000/2001, způsobené škody byly odhadovány na
necelé tři mil. Kč, jeden člověk byl zraněn.
    Skutečný počet požárů způsobených užíváním zábavní
pyrotechniky je však vyšší. Na vrub zábavní pyrotechniky totiž
jde také mnoho drobnějších požárů odpadů umístěných v
různých místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a
okrasných keřů. Počet těchto požárů, které hasiči likvidují v
časných ranních hodinách Nového roku, v posledních třech
letech značně narostl. Kvůli zábavní pyrotechnice každoročně
dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy
vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice,
rakety atd. Naštěstí se většinou jedná o menší, lokalizované
požáry, které se v minulých letech obešly bez vážnějších
zranění. Vážná zranění ale každoročně způsobuje nesprávná
manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak
představuje zejména ta podomácku vyráběná, necertifikovaná
pyrotechnika.
    Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na
majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou
těchto několik zásad:
    Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena
legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém
jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a
používat. Tento návod by měl pak každý při manipulaci s
pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat.
Pokud si zábavní pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně
uskladnit. Rozhodně není vhodné přechovávat pyrotechniku v
blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček.
Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla.
Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či
majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou
manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné
vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k
vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Obzvláště
rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských
zařízení. Se zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit
na lidi.
    Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III
a podtřídy T1) se dle příslušné vyhlášky nesmí používat v
uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.),
v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů
důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
Konec roku je i vhodnou příležitostí pro úklid balkonu. Během
oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní
pyrotechniky ponechané věci snadno zapálit a způsobit požár.
Pamatujte, že pod vlivem alkoholu nebo jiných drog bychom se
zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat. Obzvláště varovné
jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou
do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká
neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit.
Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti. Zábavní
pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, by měla být vždy
uskladněna mimo jejich dosah. Své děti poučte, aby nesbíraly
již použitou nebo i nevybuchlou pyrotechniku.
    Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala.
Naopak ji bezpečně zlikvidujte v souladu s návodem k použití.
Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí
odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky - např.
petard a dělobuchů, které mohou při nevhodném odpálení
poškodit sluch. Ohleduplní bychom měli být i vůči našim
zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch
než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému
poškození jejich zdraví, zejména psychiky. 
    Pokud si chceme udělat radost něčím větším, např.
ohňostrojem, mějte na paměti, že tak může učinit jen odborně
způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům
či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
    Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyro techniky staví
vaše místní samospráva. V některých obcích je její prodej a
používání omezeno obecní vyhláškou.
    Dodržovat pravidla požární bezpečnosti by však měli i ti, kdo
zábavní pyrotechniku prodávají a uskladňují. Při nedbalosti totiž
hrozí vznik požáru, výbuch nebo může dojít k jinému ohrožení
prodávajících i kupujících. Prodej zábavní pyrotechniky a
manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č.
174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi.
    Podle této vyhlášky musí být pyrotechnické předměty
skladovány a vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo
požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.
    Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen v
původních obalech výrobce, v suchu a takovým způsobem, aby
jejich teplota nepřesáhla 40 stupňů Celsia a odděleně od
hořlavých a lehce zápalných látek.
    Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se mohou
skladovat buď v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství
100 kg ( to však nesmí obsahovat více než 20 kg
pyrotechnických složí), nebo v příručním skladě s vyloučením
stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg (s
maximálně 69 kg pyrotechnických složí). Skladování většího
množství pyrotechnických předmětů je možné pouze v k tomu
zvláště povolených skladech.
    Každá prodejní místnosti a příruční sklad musí být dle vyhlášky
vybaveny protipožárními prostředky.
    V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány
pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s
otevřeným ohněm.
    Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně
nebezpečnou pyrotechniku I. třídy (prskavky, bouchací kuličky,
vystřelovací konfety, malá ohňová kola a fontány apod.).
Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v
kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v
případě pyrotechniky III. třídy (např. malé italské pumy, dělové
rány, ohňopády, rakety ) pak jen k tomu účelu kvalifikovaným
osobám.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?
    Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k
požáru, je třeba zachovat "chladnou hlavu" a prostřednictvím
linky 150 nebo 112 zavolat hasiče, kteří na místo dorazí za
několik minut. Pokud je požár menšího rozsahu, můžete se
pokusit ho zlikvidovat vlastními silami - je nutné reagovat
rychle, použít hasicí přístroj nebo zamezit přístupu vzduchu a
požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např.
udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez
umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje
či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě byste ale
neměli nepřeceňovat své síly a snažit se případný požár za
každou cenu uhasit sami. Pamatujte, že lidské zdraví je vždy
cennější než majetek.
    Prodej a používání pyrotechnických předmětů
Pyrotechnické předměty třídy I (do 3 g pyrotechnické slože v
jednom kuse) - volně prodejná bez omezeníJde např. o
prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé
tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá
kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací
konfety.
    Pyrotechnické předměty třídy II (do 50 g složí), prodej jen v
kamenných obchodech, ne ve stáncích, prodej pouze osobám
starším 18 letSpadají sem např. římské svíce, fontány, gejzíry,
petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní
barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a
bengálské ohně.
    Pyrotechnické předměty třídy III (do 250 g složí), prodej pouze
osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů Např. malé italské
pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a
vystřelovaných efektů, velké japonské slunce.
    Výbušné předměty třídy IV. - prodej ve zvláštním režimu pouze s
povolením Českého báňského úřadu.