Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pálení odpadů

 

    Velká část listí již ze stromů spadla a nyní vrcholí přípravy
zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí,
přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní
bezpečnostní pravidla.
    Navíc se množí případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení
zbytečně vyjedou k domnělému požáru. Jen v roce 2006 bylo
zaznamenáno celkem 756 takovýchto planých poplachů.
    Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající
fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném
prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a
šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc
právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném prostranství -
včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro
bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění
povinnosti pálení oznámit a přijmout opaření proti vzniku a
šíření požáru může být právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
    Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení
tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad
požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být
lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým
jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši
25 000 Kč.
    Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit
na operační a informační středisko příslušného HZS kraje. Při
ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou
za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární
opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a
hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
    Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o
ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných
materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
    Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které
mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném
prostranství a mnohde jej i zakazují.
    Při rozdělání ohně na volném prostoru je třeba vždy dodržovat
základní bezpečnostní pravidla:
    Oheň pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k
jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
    Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny),
při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné
hasební látky.
    Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že
nemůže dojít k opětovnému vznícení.
    Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v
dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí.
Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny,
    Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného
HZS kraje.
    Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i zákonné
normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o
odpadech nebo závazné vyhlášky jednotlivých obcí.
    A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno
vypalování porostů. Jde o velice rizikovou činnost, fyzická
osoba může kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč,
právnické osobě a podnikající fyzické osobě hrozí sankce až do
výše 500 000 Kč. Každoročně bohužel dochází k případům, kdy
při vypalování trávy přijdou o život či utrpí těžká zranění.
Nehledě na značné majetkové a ekologické škody, které takto
vzniklý požár může snadno způsobit.
    Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká kontrole, neváhejte
a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.
V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže
šířit velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními
silami, mohli byste utrpět zranění či dokonce přijít o život.