Jdi na obsah Jdi na menu
 


Topidla a komíny

    Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná
obsluha topidla , manipulace se žhavým popelem, umístění
hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či
instalace topidla, dále zazděný trám v komíně, častou příčinou
vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí.
    Stačí zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a „ohnivý
kohout“ může „spolknout“ celý váš domov. Proto neuškodí,
když si zopakujeme základní pravidla užívání topidel a komínů.
    Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a
seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín
vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení
sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na
půdě.
    U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových
průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím
může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně
upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod
propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.
Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly
stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle
jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických
spotřebičů můžete lecos zkontrolovat sami (např. přívodní
šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu),
pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi
komínu ponechejte raději na odborníkovi.
    Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš
nenamáhejte a topte méně intenzivně.
    Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na
dodržování několika bezpečnostních zásad:
    Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a
údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být
připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez
odborné pomoci.
Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením“ nebo
úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného
neštěstí.
    Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od
dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a
podlahových krytin. Neobsahuje-li návod použití bližší údaje, lze
za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na tuhá paliva
80 cm ve směru hlavního sání a 20 cm v ostatních směrech. U
spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u spotřebičů na
elektřinu je to 50 cm milimetrů a 10 cm. Pokud není možné
bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní
tepelnou izolaci. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se
mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co
nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či
ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na
barvy nebo laky!
     Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou
(nehořlavou) podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení
podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým
uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná
podložka by u všech spotřebičů na tuhá paliva měla přesahovat
půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a
popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě
tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60krát 30 cm. U krbu
jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40
centimetrů).
    Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových
spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují.
Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při
samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé
plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu
celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí
pojistkového ventilu či termostatu konče.
    Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod
vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v
případě nedostatečného odvětrání větrání otrava oxidem
uhelnatým.
    Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a
jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho
druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení
dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš
komín pro tuto změnu vhodný.
    Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří - např.
biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). To
má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to
riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž
roste i nebezpečí vzniku požáru.
    Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom
zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru.
Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce
hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení
hořlavých par a vážné zranění.
    V případě topidel na tuhá paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý
popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých
nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a
umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a
stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání
žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak
žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně
dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných
a hospodářských budov.
    Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený
tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a
požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.
    Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným spotřebičům
připojené komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo
více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných
spotřebičů) a kouřovody (roura spojující kamna se spalivovou
cestou, respektive komínem).
    Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se
musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu.
Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a
neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být
řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často
vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé
zejména u starších staveb).
    Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být
správě izolován.
    Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte
návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných
spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé
následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do
komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému
uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví.
Neudržovaný komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen.
Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit
velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný
otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým.
Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo
být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického
stavu. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli
provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před
začátkem topné sezóny a po jejím skončení. Pryč jsou ty doby,
kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón.
Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím
kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami.
Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět
svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti
by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke
komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh
paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad.
K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných
komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé
materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy
umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i
vymetací dvířka na půdě.
    Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.
Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso,
hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny
nejméně 1 metr - riziko zvyšují zejména textil a seno. Do
komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat
žádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce rovu, stropu,
obložení apod.).
    Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost
správce nebo majitel objektu, ne kominík.
Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení
zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i
desetitisícové pokuty.
    V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte
veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně
nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo
dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit
plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína.
    Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte
ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří
oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu
způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat
hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému
dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny
se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření
ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před
požáry.
    Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor
na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak,
aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých
vrstvách (nad 1,5 m). Například v roce 2006 došlo kvůli
samovznícení uhlí k 109 požárům, celková škoda činila více než
4 mil. Kč. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně
vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože
např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení.
Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou
navážku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla
- rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také na
manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta,
zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda
nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva. Pokud
zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je
považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné
místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik
desítek cm a nechte ho vychladnout.